Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky vyhlášené firmou PANKOVO s.r.o., Glinkova 9; 623 00 Brno IČO: 60719885 DIČ: CZ60719885 s platností od 1.5.2014

Článek 1

Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a jsou závazné při prodeji zboží kupujícímu.
 2. Na našich www stránkách se prodává alkohol. Kupující svoji objednávkou prohlašuje, že je mu více než 18 let.

Článek 2

Cenové a platební podmínky, čas plnění, registrace zákazník

 1. Ceny zboží jsou aktuální a jsou uvedeny včetně i bez DPH.
 2. Jednotlivé prodeje se uzavírají na základě objednávek kupujícího vytvořených ve virtuálním obchodě. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
  • vyplněné údaje o kupujícím a popřípadě adresa dodání zboží
  • telefonní číslo a elektronickou adresu
  • množství požadovaných kusů produktu
  • požadovaný způsob platby a způsob dodání zboží
  • v poznámce můžete doplnit další přání a údaje
 3. Aktuální ceny výrobků na našem internetovém obchodě jsou platné, ale ceny na našich kamenných obchodech se mohou lišit.
 4. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši. Objednávka je ze strany kupujícího závazná.
 5. Způsoby platby: Hotově, dobírkou přepravní službě, předfakturou, nebo fakturou se splatností (jen pro smluvní odběratele).

Článek 3.

Dopravní a expediční podmínky

 1. Objednané zboží zasíláme přepravcem FOFR. 
 2. Naše standardní doba doručení je do 5 pracovních dnů od objednávky. Pokud není zboží skladem, dodací lhůta může být delší, informujeme Vás prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
 3. Doprava. Cena objednaného zboží se za dopravu navyšuje o aktuální sazbu dopravce. 
 4. Doběrečné činí činí 40,- Kč bez DPH. V případě platby předem je doběrečné 0,- Kč. 
 5. Balné. Cena balného je započítana v dopravě.
 6. U objednávky nad 1000 Kč bez DPH je doprava zdarma.
 7. Při převzetí zboží od přepravní služby, je povinností každého příjemce si zboží neprodleně překontrolovat v přítomnosti pracovníka přepravní služby. Kontrola se hlavně týká poškození zásilky a souhlasu kusů objednaného zboží! Naše společnost neručí za poškození a ztrátu části, nebo celé zásilky při přepravě!
 8. Zboží obsahující alkohol může přebrat pouze osoba staší 18 let. Při převzetí může dopravní společnost (tedy řidič) požádat osobu přebírající zboží, v případě pochybnosti ohledně věku, o kontrolu data narození osoby přebírající zboží, například náhledem do občanského, řidičského průkazu či jiného dokladu, prokazující věk přebírající osoby.  
 9. Nepřevzetí zboží
  Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 300 Kč bez DPH (360,-vč. DPH) v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží nepřevezme od dopravce dle uvedených podmínek, pokud se obě strany nedohodnou jinak (např. možnost druhého zaslání). Nepřevzetí zboží je kvalifikováno jako jednostranné porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího, který je tudíž povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady a vzniklou škodu.

Článek 4

Reklamace

 1. Kupující prokáže původ zboží při záruční opravě předložením dokladu o koupi, nebo kopii dokladu o koupi.
 2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (převzetí zboží), pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.
 3. V případě, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, kupující doručí na vlastní náklady na adresu autorizovaného servisu či provozovny prodávajícího. Kupující ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží musí být v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně příruček, kabelů a veškerého ostatního příslušenství. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi a záručního listu.
 4. Autorizovaný servis po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží, nebo jej pošle na adresu zákazníka.
 5. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží), má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.
 6. Pokud byla reklamace zboží neoprávněná, kdy závada vznikla např. špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), servisní středisko neúčtuje kupujícímu náklady za zjištění závady. Posouzení reklamace je vždy bezplatné. V případě neuznání reklamace si zákazník zboží vyzvedne osobně, nebo mu zboží může být zasláno na jeho náklady.
 7. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním.

Článek 5

Informace o zboží

 1. V případě obrázků uvedených u zboží se ojediněle může jednat o ilustrační obrázky.

Článek 6

Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, který učinil objednávku přes elektronický obchod: Zboží, jež je předmětem uzavřené smlouvy, u které chce spotřebitel uplatnit zmíněné právo, V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako spotřebitel (fyzická osoba - nepodnikatel) právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedeného postupu:

 1. Kontaktujte nás telefonicky nebo el. poštou, že žádáte o odstoupení od kupní smlouvy. Pokud jste již zboží převzali, zašlete jej zpět na naši adresu uvedenou v daňovém dokladě a to za následujících podmínek:
  • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
  • zboží nesmí být použité
  • zboží musí být nepoškozené
  • zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
  • společně se zbožím musí být zaslán doklad o koupi nebo jeho kopie
 2. Navrácené zboží zasílejte pokud možno doporučeně a pojištěné. Neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zboží v žádném případě neposílejte na dobírku. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám zašleme dvě kopie dobropisu, které potvrdíte svým podpisem a doplníte číslo Vašeho konta, popřípadě poštovní adresu pro zaslání peněžní částky a jeden dobropis zašlete zpět na naši adresu. Po námi obdržení dobropisu, zašleme složenkou na uvedenou adresu, nebo převodem na Váš účet dobropisovanou částku a to nejpozději do 30 pracovních dnů po námi fyzickém obdržení dobropisu. Náklady spojené s vrácením zboží, si hradí zákazník sám. V případě nesplnění některých z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 3. V případě rozporu zboží s kupní smlouvou (dle obč.zák.) má zákazník právo vrátit zboží do 6-ti měsíců od převzetí zboží.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané firmou PANKOVO s.r.o. ode dne jejich vyhlášení.
 2. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si firma PANKOVO s.r.o. vyhrazuje právo VOP měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem minimálně měsíc předem.
PANKOVO s.r.o. Glinkova 9; Brno 623 00 IČO: 60719885 DIČ: CZ60719885 s platností od 1.5.2014

© 2014 - 2024 Pankovo & webmade.cz , webhosting ToJeOno.cz